Etusivu VLK ry

Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus - Nationell habilitering för barn och ungdom ry   (aikaisemmin Vajaaliikkeisten Kunto – Bot för Rörelsehindrade r.y.) on vuonna 1953 perustettu yhdistys, joka tunnetaan puhekielessä yleisimmin lyhenteen VLK kautta..

Sen toiminta-ajatuksena on edistää keskus- tai ääreishermostoon sekä lihaksistoon liittyvistä syistä vammautuneiden lasten ja nuorten tutkimusta, hoitoa, kuntoutusta ja vaikeuksien ehkäisyä. Samalla yhdistys tukee vammaisen lapsen ja nuoren oikeutta hyvään elämään ja tulevaisuuteen (Säännöt 2§).

Yhdistyksen toimintamuodot:

  • aluetoiminta: kehittämistyö, alueellinen vaikuttaminen, kuntoutuspalveluiden tukeminen
  • edistää ja tukee alansa tieteellistä tutkimusta ja tutkimustiedon käyttöä
  • tiedottaa ja vaikuttaa tarkoituksensa toteutumiseksi
  • edistää ja järjestää koulutus- ja opintotoimintaa
  • edistää palvelutoimintaa.

Yhdistyksen toiminta nojaa alan kansainväliseen ja kansalliseen osaamiseen ja sen soveltamiseen asiantuntijapalveluina vammaistyön kehittämiseksi.

Pitkän historiansa aikana yhdistys on säilyttänyt alkuperäiset päämääränsä:

Yhdistys perustettiin vuoden 1953 lopussa eräiden maamme johtavien lastensuojelujärjestöjen ja invaliidihuollon alalla toimivien säätiöiden toimesta. Sen päämääräksi asetettiin ”edistää ensisijaisesti lasten keskushermostovaurioista johtuvien liikuntahäiriöiden hoitoa, huoltoa ja kuntouttamista, laatia sitä varten suunnitelma ja siinä mielessä toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja jakaa sitä tarkoittavat tehtävät jäsentensä ja muiden elimien kesken.”  Lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa (2. painos 1955).

Tämä päämäärä on sama, joka kuvataan pääsihteeri Tuija Braxin väliraportissa (25.4.2018) yleishyödyllisten yhteisöjen roolista SOTE-järjestelmässä (s.46) 
"Toiminta on sote-palveluja tai laajasti koko hyte-ja sote -polkujen tai palveluiden ja toimintojen yhteistyötä kehittävää toimintaa, jonka tulokset on määrä saattaa pysyväksi osiksi palvelujen tuotantotapoja tai kehitysvaiheen jälkeen muuttaa puhtaasti markkinoilla oleviksi palveluiksi siten, että kehityshanketta ei voida pitää kilpailuneutraliteettia rikkovaksi."

VLK on julkaissut suunnitelman (Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus, 2006, edelleen saatavana) ja sen soveltamisen (vrt. tutkimus- ja kehittämistoiminta) ja on nyt valmistelemassa näiden toteuttamista SOTE-ympäristössä.

Tällä hetkellä lasten ja nuorten kuntoutus pyrkii korkeaan laatuun erikoistumalla (ns. vaativa kuntoutus) ja korostaa samalla yhteisöllisyyttä ja yhteistoimintaa. Päämääränä on kuntoutuminen, jossa tarvitaan taitoja ja niiden soveltamista. Ongelmana on korkean laadun tuominen lapsen ja perheen lähiympäristöön.

Lapsen kuntoutuminen ei liity pelkästään kuntoutussuoritteisiin, vaan se on monien tekijöiden summa. Elämän koko moninaisuus on tässä vaikuttamassa ja sen ohjailu ja organisointi on tietysti kovin laaja asia. Korkeaan laatuun pyrittäessä ns. vaativa kuntoutus ei ole vielä pystynyt hyötymään kuntouttavan yhteiskunnan kokonaisuudesta parhaalla tavalla, vaan kiinnittää päähuomion suoritteiden kertamääriin ja ominaisuuksiin.

Kuntoutukseen liittyy tietoa ja taitoa, joka on sille ominaista. Tämä ei merkitse sitä, että se pitäisi hahmottaa erillisenä. Yhteisöllisyys ja osallistaminen saavutetaan yhteistyöllä ja tehdään lapsen ja perheen lähiympäristössä. Etenkään vaativa kuntoutus ei tällä hetkellä toimi näin, vaan sen suunnittelu tapahtuu osin hyvinkin kaukana. Seurauksena on ehkä korkea laatu, mutta myös suuria ongelmia saatavuuden ja saavutettavuuden kohdalla.

Kuntoutuksen tärkein osa, vaativa kuntoutus, ei siksi aina toteudu parhaalla tavalla ja viiveitä on. Näinhän asia ei saisi olla, toki vaativa kuntoutus on ensisijainen.  Aalto-yliopiston selvitys (2018) käyttää kielikuvaa ”asiakkaan matka  kuntoutuspalveluiden käyttäjäksi”, joka tahattomasti kuvaa saavutettavuuden ongelmia. Tätä matkaa tulee helpottaa - hyvätkin palvelut ovat tehottomia jos ne ovat liian kaukana ja erillään.

- Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmä. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinta – Kela 2017. Kommentteja hankintojen suunnittelua varten. 15.2.2018.

Yhteydenotot  info@vlkunto.fi